Exception adding category

Hey guys,

Something isn’t happy…

When i try add a new category on the RHS cogs button…

Literally go to: /Mautic/s/categories

Press “+ new”

bla. code dump.

What’s the fix here?

Much thanks.

AlexOn url: Mautic/s/categories/category/new?show_bundle_select=1{“mauticContent”:“category”,“success”:0,“route”:false,“flashes”:"",“notifications”:{“content”:“n”,“lastId”:null,“hasNewNotifications”:false,“updateAvailable”:true},“browserNotifications”:[],“newContent”:“nu003Cform novalidate autocomplete=u0022falseu0022 data-toggle=u0022ajaxu0022 role=u0022formu0022 name=u0022category_formu0022 method=u0022postu0022 action=u0022/Mautic/s/categories/category/newu0022 data-hide-loadingbar=u0022trueu0022u003E u003Cdiv id=u0022category_formu0022 data-hide-loadingbar=u0022trueu0022u003En u003Cdiv class=u0022has-erroru0022u003En u003C/divu003En u003Cdiv class=u0022rowu0022u003En u003Cdiv class=u0022form-group col-xs-12 u0022u003En u003Clabel class=u0022control-label requiredu0022 for=u0022category_form_bundleu0022 u003ETypeu003C/labelu003E u003Cdiv class=u0022choice-wrapperu0022u003En u003Cselectn id=u0022category_form_bundleu0022 name=u0022category_form[bundle]u0022 class=u0022form-controlu0022 autocomplete=u0022falseu0022 u003En u003Coption value=u0022globalu0022 u003EGlobalu003C/optionu003En u003Coption value=u0022assetu0022 u003EAssetu003C/optionu003En u003Coption value=u0022campaignu0022 u003ECampaignu003C/optionu003En u003Coption value=u0022emailu0022 u003EEmailu003C/optionu003En u003Coption value=u0022plugin:focusu0022 u003EFocus Itemsu003C/optionu003En u003Coption value=u0022formu0022 u003EFormu003C/optionu003En u003Coption value=u0022pageu0022 u003EPageu003C/optionu003En u003Coption value=u0022pointu0022 u003EPointu003C/optionu003En u003Coption value=u0022plugin:mauticSocialu0022 u003ESocial Monitoringu003C/optionu003En u003Coption value=u0022stageu0022 u003EStageu003C/optionu003En u003Coption value=u00220u0022 u003Emessagesu003C/optionu003Eu003C/selectu003E u003C/divu003En u003C/divu003Enu003C/divu003E u003Cdiv class=u0022rowu0022u003En u003Cdiv class=u0022form-group col-xs-12 u0022u003En u003Clabel class=u0022control-label requiredu0022 for=u0022category_form_titleu0022 u003ETitleu003C/labelu003E u003Cinput type=u0022textu0022n id=u0022category_form_titleu0022 name=u0022category_form[title]u0022 required=u0022requiredu0022 class=u0022form-controlu0022 autocomplete=u0022falseu0022 /u003E u003C/divu003Enu003C/divu003E u003Cdiv class=u0022rowu0022u003En u003Cdiv class=u0022form-group col-xs-12 u0022u003En u003Clabel class=u0022control-labelu0022 for=u0022category_form_descriptionu0022 u003EDescriptionu003C/labelu003E u003Cinput type=u0022textu0022n id=u0022category_form_descriptionu0022 name=u0022category_form[description]u0022 class=u0022form-controlu0022 autocomplete=u0022falseu0022 /u003E u003C/divu003Enu003C/divu003E u003Cdiv class=u0022rowu0022u003En u003Cdiv class=u0022form-group col-xs-12 u0022u003En u003Clabel class=u0022control-labelu0022 for=u0022category_form_aliasu0022 data-toggle=u0022tooltipu0022 data-container=u0022bodyu0022 data-placement=u0022topu0022 title=u0022Alphanumeric string (hyphens allowed) used for URL generation of this category. A unique alias based on the title will be autogenerated if left empty.u0022u003EAlias u003Ci class=u0022fa fa-question-circleu0022u003Eu003C/iu003Eu003C/labelu003E u003Cinput type=u0022textu0022n id=u0022category_form_aliasu0022 name=u0022category_form[alias]u0022 class=u0022form-controlu0022 autocomplete=u0022falseu0022 /u003E u003C/divu003Enu003C/divu003E u003Cdiv class=u0022rowu0022u003En u003Cdiv class=u0022form-group col-xs-12 u0022u003En u003Clabel class=u0022control-labelu0022 for=u0022category_form_coloru0022 u003EColoru003C/labelu003E u003Cinput type=u0022textu0022n id=u0022category_form_coloru0022 name=u0022category_form[color]u0022 class=u0022form-controlu0022 data-toggle=u0022coloru0022 autocomplete=u0022falseu0022 /u003E u003C/divu003Enu003C/divu003E u003Cdiv class=u0022rowu0022u003En u003Cdiv class=u0022form-group col-xs-12 u0022u003En u003Clabel class=u0022control-labelu0022 u003EPublishedu003C/labelu003E u003Cdiv class=u0022choice-wrapperu0022u003En u003Cdiv class=u0022btn-group btn-blocku0022 data-toggle=u0022buttonsu0022u003En u003Clabel class=u0022btn btn-default btn-nou0022u003En u003Cinput type=u0022radiou0022n id=u0022category_form_isPublished_0u0022 name=u0022category_form[isPublished]u0022 onchange=u0022Mautic.toggleYesNoButtonClass(mQuery(this).attr(u0026#039;idu0026#039;));u0022 style=u0022width: 1px; height: 1px; top: 0; left: 0; margin-top: 0;u0022 autocomplete=u0022falseu0022 value=u00220u0022n /u003E u003Cspanu003ENou003C/spanu003En u003C/labelu003En u003Clabel class=u0022btn btn-default active btn-yes btn-successu0022u003En u003Cinput type=u0022radiou0022n id=u0022category_form_isPublished_1u0022 name=u0022category_form[isPublished]u0022 onchange=u0022Mautic.toggleYesNoButtonClass(mQuery(this).attr(u0026#039;idu0026#039;));u0022 style=u0022width: 1px; height: 1px; top: 0; left: 0; margin-top: 0;u0022 autocomplete=u0022falseu0022 value=u00221u0022n checked=u0022checkedu0022/u003E u003Cspanu003EYesu003C/spanu003En u003C/labelu003En u003C/divu003E u003C/divu003En u003C/divu003Enu003C/divu003E u003Cinput type=u0022hiddenu0022n id=u0022category_form_inFormu0022 name=u0022category_form[inForm]u0022 autocomplete=u0022falseu0022 value=u00220u0022 /u003E u003Cdiv id=u0022category_form_buttonsu0022 class=u0022bottom-form-buttonsu0022u003En u003Cbutton type=u0022submitu0022n id=u0022category_form_buttons_cancelu0022 name=u0022category_form[buttons][cancel]u0022 class=u0022btn btn-default btn-cancelu0022u003En u003Ci class=u0022fa fa-times text-danger u0022u003Eu003C/iu003En Cancelu003C/buttonu003E u003Cbutton type=u0022submitu0022n id=u0022category_form_buttons_saveu0022 name=u0022category_form[buttons][save]u0022 class=u0022btn btn-default btn-saveu0022u003En u003Ci class=u0022fa fa-save u0022u003Eu003C/iu003En Save u0026amp; Closeu003C/buttonu003E u003Cbutton type=u0022submitu0022n id=u0022category_form_buttons_applyu0022 name=u0022category_form[buttons][apply]u0022 class=u0022btn btn-default btn-applyu0022u003En u003Ci class=u0022fa fa-check text-success u0022u003Eu003C/iu003En Applyu003C/buttonu003E u003C/divu003E u003Cinput type=u0022hiddenu0022n id=u0022category_form__tokenu0022 name=u0022category_form[_token]u0022 autocomplete=u0022falseu0022 value=u0022_R4lZrks3j4fAx_eDxmMCRq1j-V7BNBy-RvcvruPKyYu0022 /u003E u003C/divu003Eu003C/formu003E”}

Hey guys,
Something isn’t happy…
When i try add a new category on the RHS cogs button…
Literally go to: /Mautic/s/categories
Press “+ new”
bla. code dump.
What’s the fix here?
Much thanks.
Alex

On url: Mautic/s/categories/category/new?show_bundle_select=1

{“mauticContent”:“category”,“success”:0,“route”:false,“flashes”:"",“notifications”:{“content”:“n”,“lastId”:null,“hasNewNotifications”:false,“updateAvailable”:true},“browserNotifications”:[],“newContent”:“nu003Cform novalidate autocomplete=u0022falseu0022 data-toggle=u0022ajaxu0022 role=u0022formu0022 name=u0022category_formu0022 method=u0022postu0022 action=u0022/Mautic/s/categories/category/newu0022 data-hide-loadingbar=u0022trueu0022u003E u003Cdiv id=u0022category_formu0022 data-hide-loadingbar=u0022trueu0022u003En u003Cdiv class=u0022has-erroru0022u003En u003C/divu003En u003Cdiv class=u0022rowu0022u003En u003Cdiv class=u0022form-group col-xs-12 u0022u003En u003Clabel class=u0022control-label requiredu0022 for=u0022category_form_bundleu0022 u003ETypeu003C/labelu003E u003Cdiv class=u0022choice-wrapperu0022u003En u003Cselectn id=u0022category_form_bundleu0022 name=u0022category_form[bundle]u0022 class=u0022form-controlu0022 autocomplete=u0022falseu0022 u003En u003Coption value=u0022globalu0022 u003EGlobalu003C/optionu003En u003Coption value=u0022assetu0022 u003EAssetu003C/optionu003En u003Coption value=u0022campaignu0022 u003ECampaignu003C/optionu003En u003Coption value=u0022emailu0022 u003EEmailu003C/optionu003En u003Coption value=u0022plugin:focusu0022 u003EFocus Itemsu003C/optionu003En u003Coption value=u0022formu0022 u003EFormu003C/optionu003En u003Coption value=u0022pageu0022 u003EPageu003C/optionu003En u003Coption value=u0022pointu0022 u003EPointu003C/optionu003En u003Coption value=u0022plugin:mauticSocialu0022 u003ESocial Monitoringu003C/optionu003En u003Coption value=u0022stageu0022 u003EStageu003C/optionu003En u003Coption value=u00220u0022 u003Emessagesu003C/optionu003Eu003C/selectu003E u003C/divu003En u003C/divu003Enu003C/divu003E u003Cdiv class=u0022rowu0022u003En u003Cdiv class=u0022form-group col-xs-12 u0022u003En u003Clabel class=u0022control-label requiredu0022 for=u0022category_form_titleu0022 u003ETitleu003C/labelu003E u003Cinput type=u0022textu0022n id=u0022category_form_titleu0022 name=u0022category_form[title]u0022 required=u0022requiredu0022 class=u0022form-controlu0022 autocomplete=u0022falseu0022 /u003E u003C/divu003Enu003C/divu003E u003Cdiv class=u0022rowu0022u003En u003Cdiv class=u0022form-group col-xs-12 u0022u003En u003Clabel class=u0022control-labelu0022 for=u0022category_form_descriptionu0022 u003EDescriptionu003C/labelu003E u003Cinput type=u0022textu0022n id=u0022category_form_descriptionu0022 name=u0022category_form[description]u0022 class=u0022form-controlu0022 autocomplete=u0022falseu0022 /u003E u003C/divu003Enu003C/divu003E u003Cdiv class=u0022rowu0022u003En u003Cdiv class=u0022form-group col-xs-12 u0022u003En u003Clabel class=u0022control-labelu0022 for=u0022category_form_aliasu0022 data-toggle=u0022tooltipu0022 data-container=u0022bodyu0022 data-placement=u0022topu0022 title=u0022Alphanumeric string (hyphens allowed) used for URL generation of this category. A unique alias based on the title will be autogenerated if left empty.u0022u003EAlias u003Ci class=u0022fa fa-question-circleu0022u003Eu003C/iu003Eu003C/labelu003E u003Cinput type=u0022textu0022n id=u0022category_form_aliasu0022 name=u0022category_form[alias]u0022 class=u0022form-controlu0022 autocomplete=u0022falseu0022 /u003E u003C/divu003Enu003C/divu003E u003Cdiv class=u0022rowu0022u003En u003Cdiv class=u0022form-group col-xs-12 u0022u003En u003Clabel class=u0022control-labelu0022 for=u0022category_form_coloru0022 u003EColoru003C/labelu003E u003Cinput type=u0022textu0022n id=u0022category_form_coloru0022 name=u0022category_form[color]u0022 class=u0022form-controlu0022 data-toggle=u0022coloru0022 autocomplete=u0022falseu0022 /u003E u003C/divu003Enu003C/divu003E u003Cdiv class=u0022rowu0022u003En u003Cdiv class=u0022form-group col-xs-12 u0022u003En u003Clabel class=u0022control-labelu0022 u003EPublishedu003C/labelu003E u003Cdiv class=u0022choice-wrapperu0022u003En u003Cdiv class=u0022btn-group btn-blocku0022 data-toggle=u0022buttonsu0022u003En u003Clabel class=u0022btn btn-default btn-nou0022u003En u003Cinput type=u0022radiou0022n id=u0022category_form_isPublished_0u0022 name=u0022category_form[isPublished]u0022 onchange=u0022Mautic.toggleYesNoButtonClass(mQuery(this).attr(u0026#039;idu0026#039;));u0022 style=u0022width: 1px; height: 1px; top: 0; left: 0; margin-top: 0;u0022 autocomplete=u0022falseu0022 value=u00220u0022n /u003E u003Cspanu003ENou003C/spanu003En u003C/labelu003En u003Clabel class=u0022btn btn-default active btn-yes btn-successu0022u003En u003Cinput type=u0022radiou0022n id=u0022category_form_isPublished_1u0022 name=u0022category_form[isPublished]u0022 onchange=u0022Mautic.toggleYesNoButtonClass(mQuery(this).attr(u0026#039;idu0026#039;));u0022 style=u0022width: 1px; height: 1px; top: 0; left: 0; margin-top: 0;u0022 autocomplete=u0022falseu0022 value=u00221u0022n checked=u0022checkedu0022/u003E u003Cspanu003EYesu003C/spanu003En u003C/labelu003En u003C/divu003E u003C/divu003En u003C/divu003Enu003C/divu003E u003Cinput type=u0022hiddenu0022n id=u0022category_form_inFormu0022 name=u0022category_form[inForm]u0022 autocomplete=u0022falseu0022 value=u00220u0022 /u003E u003Cdiv id=u0022category_form_buttonsu0022 class=u0022bottom-form-buttonsu0022u003En u003Cbutton type=u0022submitu0022n id=u0022category_form_buttons_cancelu0022 name=u0022category_form[buttons][cancel]u0022 class=u0022btn btn-default btn-cancelu0022u003En u003Ci class=u0022fa fa-times text-danger u0022u003Eu003C/iu003En Cancelu003C/buttonu003E u003Cbutton type=u0022submitu0022n id=u0022category_form_buttons_saveu0022 name=u0022category_form[buttons][save]u0022 class=u0022btn btn-default btn-saveu0022u003En u003Ci class=u0022fa fa-save u0022u003Eu003C/iu003En Save u0026amp; Closeu003C/buttonu003E u003Cbutton type=u0022submitu0022n id=u0022category_form_buttons_applyu0022 name=u0022category_form[buttons][apply]u0022 class=u0022btn btn-default btn-applyu0022u003En u003Ci class=u0022fa fa-check text-success u0022u003Eu003C/iu003En Applyu003C/buttonu003E u003C/divu003E u003Cinput type=u0022hiddenu0022n id=u0022category_form__tokenu0022 name=u0022category_form[_token]u0022 autocomplete=u0022falseu0022 value=u0022_R4lZrks3j4fAx_eDxmMCRq1j-V7BNBy-RvcvruPKyYu0022 /u003E u003C/divu003Eu003C/formu003E”}

When I do that, I get a popup form that needs to be filled out.
Do you have the latest version installed?
Are popup windows allowed?
You might want to look in the log file for mautic to see what’s going on.